www.rogaticani.com

Bila jednom jedna carsija
Sada je: April 17th, 2021, 1:30 am.

Vremenska zona: UTC - 1:00
Započni novu temu Reply to topic  [ 14 posts ]  Stranica 1, 2  Sljedeća
Autor Poruka
 Naslov: Sjedeca odbojka
TekstNapisano: Oktobar 26th, 2008, 10:03 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 1:58 am
Tekstovi: 3246
Lokacija: Dunjaluk
Fantomi "na krovu" Evrope

Naša klupska sjedeća odbojka ponovo ima razloga za slavlje. Odbojkaški klub invalida Fantomi iz Sarajeva osvojio je naslov prvaka Evrope u sjedećoj odbojci, dok su na trećem stepeniku igrači Spida.

Fantomi su do trofeja stigli nakon što su u finalu Evropskog kupa, koji se održao u mađarskoj Nyiregyhazi, nadigrali ukrajinski Slavutych sa ubjedljivih - 3:0. Po setovima je bilo - 25:23, 26:24 i 25:15.
Ukrajinci su se dobro držali u prva dva seta, ali su u trećem pali, shvativši da su im šanse za zlato minorne pa je novi prvak Starog kontinenta bez problema priveo meč kraju.
Treće mjesto osvojio je sarajevski Spid koji je u polufinalu poražen upravo od Fantoma, a koji je sa 3:1 u setovima nadigrao sastav Piremona (25:18, 20:25, 25:13, 25:14).
Treba dodati da su u prvom timu Kupa Evrope svoje mjesto našla čak petorica bh. igrača. Riječ je o Duranu, Jusufoviću i Manki iz Fantoma, te Delaliću i Mediću iz ekipe Spida.


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Sjedeca odbojka
TekstNapisano: August 31st, 2009, 1:51 am 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 1:58 am
Tekstovi: 3246
Lokacija: Dunjaluk
Delalić: Idemo u Poljsku po deveto zlato

Re­pre­zen­ta­ci­ja BiH u sje­de­ćoj odboj­ci, ju­čer se vra­ti­la sa osmo­dne­vnih pri­pre­ma u Foj­ni­ci, gdje su se iza­bra­ni­ci Mir­ze Hrus­te­mo­vi­ća, se­le­kto­ra na­še re­pre­zen­ta­ci­je, pri­pre­ma­li za Evrop­sko prven­stvo u El­bla­du (Polj­ska) ko­je će se održa­ti u 19. do 27. sep­tem­bra. Sa­ba­hu­din De­la­lić, ka­pi­ten re­pre­zen­ta­ci­je BiH u sje­de­ćoj odboj­ci za­do­vo­ljan je uslo­vi­ma ko­ji su na­ši "zla­tni" mom­ci ima­li u Foj­ni­ci i for­mom igra­ča.

- Mi­slim da smo ispu­ni­li sve zah­tje­ve ko­je je pred nas sta­vio stru­čni štab. Kao ka­pi­ten, mo­ram is­ta­ći da su šes­to­ri­ca ju­ni­or­skih re­pre­zen­ta­ti­va­ca ko­ji su bo­ra­vi­li sa na­ma po­ka­za­li za­vi­dno zna­nje i za­la­ga­nje (Mu­ha­med Li­ga­ta, Alen Pra­šo­vić, Edin Mu­jić, Be­niz Ka­drić, Ja­smin Brkić i Đi­no Edin). Ne­ki od spo­me­nu­ti igra­ča pu­to­vat će sa na­ma u Polj­sku. Ko­na­čnu odlu­ku o to­me do­ni­jet će se­le­ktor Mir­za Hrus­te­mo­vić i stru­čni štab re­pre­ze­nat­ci­je - ka­zao je De­la­lić. Ka­pi­ten re­pre­zen­ta­ci­je BiH miš­lje­nja je da BiH ne oče­ku­je ni­ma­lo la­gan za­da­ta­ka u od­bra­ni ti­tu­le ko­ju su 2007. osvo­ji­li u Ma­đar­skoj. - Ima­mo izu­ze­tno ja­ku gru­pu. Na­ši gla­vni kon­ku­ren­ti za me­da­lje bit će Ru­si­ja, Srbi­ja i re­pre­zen­ta­ci­ja Nje­ma­čke. Me­đu­tim, sve osim fi­na­la bio bi ne­us­pjeh, ta­ko da se na­dam da će­mo u BiH do­ni­je­ti de­ve­to zla­to ka­da je u pi­ta­nju ovaj sport. Spoj mla­dos­ti i is­kus­tva bit će naš re­cept za us­pjeh u Polj­skoj. Vi­je­će mi­nis­ta­ra BiH iz­dvo­ji­lo je 15.000 kon­ver­ti­bil­nih ma­ra­ka za pri­pre­me re­pre­zen­ta­ci­je BiH za pred­sto­je­će EP. Me­đu­tim, ka­ko is­ti­če De­la­lić po­tre­ba­na su zna­tno ve­ća fi­nan­sij­ska sred­stva, što si­gur­no ovi mom­ci i za­slu­žu­ju.

- Mi­slim da je ovo prvi put da nam ova in­sis­tu­ci­ja po­ma­že. Ka­ko god, ovaj iznos je sim­bo­li­čan u odno­su na na­še tro­ško­ve. Na osno­vu do­sa­daš­njih re­zul­ta­ta, mi­slim da za­slu­žu­je­mo mno­go vi­še. Ipak, na­dam se da će­mo od ja­nu­ra na­re­dne go­di­ne i mi kon­ku­ri­sa­ti za do­dje­lu do­ži­vo­tne na­gra­de po par­vil­ni­ku Za­ko­nu o spor­tu BiH. Ispu­nja­van­mo sve uslo­ve, ta­ko da oče­ku­je­mo kon­kre­tne po­te­ze. Že­lim is­ta­ći da je Mi­nis­tar­stvo kul­tu­re i spor­ta BiH, na če­lu sa mi­nis­trom Emi­rom Ha­dži­ha­fi­zbe­go­vi­ćem, do sa­da iz­dvo­ji­lo naj­vi­še nov­ca za naš ko­le­ktiv - za­vrša­va De­la­lić.

Bh. re­pre­zen­ta­tiv­ci će se do 4. sep­tem­bra pri­pre­ma­ti u svo­jim ma­ti­čnim klu­bo­vi­ma, a na­kon to­ga će po dru­gi put otpu­to­va­ti u Foj­ni­cu na za­vršne pri­pre­me, gdje će os­ta­ti do 12. sep­tem­bra. Pre­ma ri­je­či­ma De­la­li­ća, re­pre­ze­nat­ci­ja bi u Polj­sku tre­ba­la le­tje­ti avi­onom 19. av­gus­ta kao se ne bi fi­zi­čki is­crpi­li za izu­ze­tno te­ške uta­kmi­ce ko­je ih oče­ku­ju.

Na EP u Polj­skoj re­pre­zen­ta­ci­je uče­sni­ce bit će po­di­je­lje­ne u dvi­je gru­pe. U gru­pi A igrat će Nje­ma­čka, Ma­đar­ska, Hrvat­ska, Ukra­ji­na, Grčka i Ve­li­ka Bri­ta­ni­ja.

Na­ši zla­tni mom­ci svrsta­ni su u gru­pu B za­je­dno sa Ru­si­jom, Ho­lan­di­jom, Polj­skom, Tur­skom i Srbi­jom. Pod­sje­ti­mo, na­re­dno Svjet­sko prven­stvo u sje­de­ćoj odboj­ci održat će se u Oklo­ha­mi 2010., dok će se Pa­ra­olim­pij­ske igre održa­ti u Lon­do­nu 2012.

M.D.

Osam zla­tnih Re­pre­zen­ta­ci­ja BiH u sje­de­ćoj odboj­ci je­dan je od na­jus­pje­šnijh spor­tskih ko­le­kti­va u na­šoj ze­mlji. Na do­sa­daš­njim ta­kmi­če­nji­ma bh. re­pre­zen­ta­tiv­ci osvo­ji­li su uku­pno 11 me­da­lja od če­ga 8 zla­tnih, dva sre­bra i je­dno bron­za­no odli­čje. Pa­ra­olim­pij­ske igre u Sydney 2000. ( 2.mjes­to), Ati­ni 2004. (1.mjes­to), Pe­kin­gu 2008. (2. mjes­to). Evrop­ska prven­stva u Tal­li­nu 1997. (3. mjes­to), Sa­ra­je­vu 1999. (1. mjes­to), So­ro­spa­ta­ku 2001. (1. mjes­to), La­pe­ran­ti 2003. (1. mjes­to), Le­vre­ku­ze­nu 2005. (1. mjes­to) Nyiregyha­zi­ju 2007. (1. mjes­to). Svjet­ska prven­stva u Te­he­ra­nu 1998. (3. mjes­to), Egip­tu 2002. (1. mjes­to), Ro­er­mon­du 2006. (1. mjes­to).

http://www.san.ba/index.php?id=8097
(San)


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Sjedeca odbojka
TekstNapisano: Septembar 24th, 2009, 11:00 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 1:58 am
Tekstovi: 3246
Lokacija: Dunjaluk
Reprezentacija BiH u sjedećoj odbojci u finalu EP-a

Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci plasirala se u finale Evropskog prvenstva koje se održava u Elblagu (Poljska).

Petostruki evropski prvaci večeras su u polufinalu savladali selekciju Njemačke sa 3:0.

U borbi za šestu uzastopnu titulu protivnik našeg tima u finalu bit će reprezentacija Rusije, koja je u prvom polufinalu bila bolja od Ukrajine sa 3:1.

Izabranici selektora Mirze Hrustemovića u takmičenju po grupama već su nadigrali Ruse s ubjedljivih 3:0.

Finalni susret igrat će se u subotu u 13.00 sati.

Autor: FENA


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Sjedeca odbojka
TekstNapisano: Septembar 27th, 2009, 12:21 am 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 10:52 pm
Tekstovi: 10155
Lokacija: nije u rogatici
Mirza Hrustemovic sa svojim odabranicima ponovo na vrhu.Jos jednom bosanski sportski heroji svoj zadatak odradise dostojno herojima kakvi su oni.Zaviorila se BiH zastava na jos jednoj visokoj koti a ovi momci pokazase kako se brani ono sto se osvoji.
Veliko bravo zlatnim momcima.


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Sjedeca odbojka
TekstNapisano: Septembar 28th, 2009, 1:42 am 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 1:58 am
Tekstovi: 3246
Lokacija: Dunjaluk
Slika
Hrustemović: Selektor pretplaćen na zlatne medalje

Mirza Hrustemović
Trener za trofeje

Bh. tim u sjedećoj odbojci osvojio šesti uzastopni naslov evropskog prvaka

27.09.2009. 07:10

- Želimo još jednom obradovati svoj narod i vratiti se u domovinu sa zlatnom medaljom - poručio je prije puta u poljski Elblag na Evropsko prvenstvo selektor reprezentacije BiH u sjedećoj odbojci Mirza Hrustemović.

I, tako je i bilo, jer ozbiljni i odgovorni ljudi ne daju lažna obećanja. Naši zlatni odbojkaši su pod vodstvom trofejnog stručnjaka u jučerašnjem finalnom susretu savladali Rusiju i tako šesti put uzastopno postali najbolji na Starom kontinentu.

Koliko je bh. tim bio superioran i stručno vođen od Hrustemovića u Poljskoj, dovoljno dokazuje činjenica da do finala nije izgubio ni set.

Istina, u finalu prvi set su dobili Rusi, ali nakon toga su kapiten Sabahudin Delalić, Adnan Manko, Asim Medić i ostali vjerovatno rekli: Što ste osvojili, osvojili. Sad ćemo pokazati ko je gazda u Evropi, ali i šire.

Hrustemović (46) je više od deset godina selektor našeg zlatnog tima i u tom periodu osvojeni su naslov paraolimpijskog pobjednika (Atina 2004.), dvije titule svjetskog prvaka i šest trofeja za najbolju evropsku selekciju.

Istovremeno je sa sarajevskim Spidom bio višestruki prvak Evrope i BiH. Zaposlen je u tehničkim resursima Javnog servisa RTVBiH, oženjen je i ima dvoje djece.

http://www.dnevniavaz.ba/dogadjaji/licnost-dana/trener-za-trofeje


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Sjedeca odbojka
TekstNapisano: Oktobar 8th, 2009, 2:25 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 1:58 am
Tekstovi: 3246
Lokacija: Dunjaluk
Slika

Eh kad bi Ciro bio i polovicno uspjesan k'o Mirza. :)


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Sjedeca odbojka
TekstNapisano: Oktobar 9th, 2009, 1:23 am 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 10:52 pm
Tekstovi: 10155
Lokacija: nije u rogatici
Eeeeeee!Daje zabi dlake??????? :wasntme: :wasntme:


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Sjedeca odbojka
TekstNapisano: Oktobar 17th, 2011, 1:54 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 10:52 pm
Tekstovi: 10155
Lokacija: nije u rogatici
Jos jedna titula koju ovo momci osvojise prolazi nezapazeno.Ja him cestitam i nadam se da ce sjena koja ih zaklanja nestati.


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Sjedeca odbojka
TekstNapisano: Septembar 8th, 2012, 8:53 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 22nd, 2008, 10:23 am
Tekstovi: 13163
SAVLADALI IRAN 3:1 U SETOVIMA
Odbojkaši BiH osvojili zlato na Paraolimpijskim igrama u Londonu

U finalnom susretu odbojkaškog turnira Paraolimpijskih igara u Londonu, večeras je reprezentacija Bosne i Hercegovine savladala selekciju Irana rezultatom 3:1 u setovima.
Attachment:
odbojka.jpg
odbojka.jpg [ 36.69 KiB | Pogledano 5429 puta. ]

Ovo je bilo četvrto finale koje igraju reprezentativci BiH u sjedećoj odbojci. Iako su u prvom dijelu prvog seta naši reprezentativci odlično igrali, ipak su prvi set dobili Iranci rezultatom 25:19.
U drugom setu poveli smo sa 2:0, ali su Iranci ponovo preuzeli inicijativu. Do kraja ovog seta smjenjivala su se vodstva reprezentacija. Ipak, nakon herojske borbe, izabranici Mirze Hrustemovića drugi set su riješili u svoju korist rezultatom 25:21 i izjednačili na 1:1 u setovima.
U trećem setu bh. reprezentativci pokazali su još jednom zašto su trenutno najbolji na svijetu. Iako su Iranci vodili u nekoliko navrata, naši odbojkaši uspjeli su i u ovom setu pobijediti rezultatom 25:22 i povesti sa 2:1 u setovima.
Četvrti i odlučujući set, reprezentacija BiH dobila je u svoju korist rezultatom 25:19 i time osvojila drugu zlatnu medalju na Paraolimpijskim igrama u Londonu.

Ovo je za bh. odbojkaše druga zlatna medalja sa paraolimpijskih igara. Prvu su osvojili 2004. godine.

Safet Alibašić, Nizam Čančar, Sabahudin Delalić, Mirzet Duran, Ismet Godinjak, Dževad Hamzić, Ermin Jusufović, Denis Kadrić, Adnan Kešmer, Adnan Manko, Asim Medić, Ejub Mehmedović i Ejub Mehmedović, pod vodstvom selektora reprezentacije BiH Mirze Hrustemovića, su u velikom stilu stigli do ovog velikog uspjeha


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Sjedeca odbojka
TekstNapisano: Septembar 9th, 2012, 12:07 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 2:11 am
Tekstovi: 4128
I od mene cestitke ZLATNIM momcima.


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Sjedeca odbojka
TekstNapisano: Septembar 9th, 2012, 1:52 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 21st, 2008, 10:52 pm
Tekstovi: 10155
Lokacija: nije u rogatici
Momci aferim. :up: :clap: :clap: :clap: :clap:


Nazad na vrh
 Profil  
 
 Naslov: Re: Sjedeca odbojka
TekstNapisano: Septembar 10th, 2012, 1:48 pm 
Avatar

Pridružen: Septembar 22nd, 2008, 10:23 am
Tekstovi: 13163
Evo gledam doček naših zlatnih olimpijaca u sjedećoj odbojci na sarajevskom aerodromu. Poprilično je raje došlo, sve je nekako svečano i hvala im još jednom što su nam donijeli ovoliko radosti
Kapiten Delalić je jedva pričao, nije mogo sakriti suze. Da nam stranica radi kako treba sutra bi ovo bilo na naslovnici a ove hefte sigurno i intervju sa selektorom Hrustemovićem. Ali šta je tu je.


Nazad na vrh
 Profil  
 
Prikaži tekstove “stare”:  Poredaj  
Započni novu temu Reply to topic  [ 14 posts ]  Stranica 1, 2  Sljedeća

Vremenska zona: UTC - 1:00


Trenutno su tu

Trenutno korisnika: Nema nikog, odmaraju se ljudi i 1 onaj sto cita, a nece da se registruje.


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Traži, traži pa ćeš naći:
Idi na:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group